Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động là những quy định pháp lý và đạo đức mà cả hai bên phải tuân thủ trong quá trình hợp tác. Những quyền và nghĩa vụ này được quy định tại Luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn … Đọc tiếp